Νάξος Το ιερό των Υρίων, στη θέση Λειβάδι

Θεωρείται το επίσημο ιερό του αστικού κέντρου του νησιού κατά την αρχαϊκή περίοδο. Η λατρεία ανάγεται στα Μυκηναϊκά χρόνια (1300 π.Χ.). Ηταν διαχρονικό λατρευτικό κέντρο του Διονύσου στην αρχαιότητα και του Αγίου Γεωργίου στη συνέχεια. Η άσκηση της λατρείας σε ναϊκό οικοδόμημα, η οποία αντικαθιστά την προγενέστερη υπαίθρια, παρακολουθείται σε τέσσερις φάσεις: α) 800 π.Χ.: μονόχωρος ναός από ξυλοπλινθοδομή, β) 730 π.Χ.: επιμήκης τετράκλιτη αίθουσα, γ) πρώιμος 7ος αι. π.Χ.: τρίκλιτος ναός που αποτελεί πρώιμο παράδειγμα μνημειακής ναϊκής πρόσοψης και δ) 580-570 π.Χ.: κατασκευάζεται ο πρωιμότερος λίθινος πρόστυλος ιωνικός ναός στον ελλαδικό χώρο. O εντοπισμός τετράπλευρου στωικού οικοδομήματος που περιέβαλλε το ναό ταυτίζεται με τελετουργικό εστιατόριο και παρέχει σημαντικά στοιχεία για την ιστορία της τελετουργικής εστίασης των ιερών.

Επιστροφη σε Νάξος